Теорія природного права

Теорія природного права бере початок з давніхчасів. Пов'язані з цією проблемою ідеї існували вже в Стародавній Греції (софісти, Арістотель, Демокріт, Сократ), Китаї (моизм) і Римі (римські юристи, Цицерон).

Представники теорії вважають, що людині віднародження належать невід'ємні права (на життя, особисту недоторканність, вступ в шлюб, свободу, власність, працю, рівність і ін.). Ці права є невідчужуваними, ніхто не може їх позбавити, за винятком випадків застосування покарання за злочини. Вони походять з самої природи людини як духовного і вільного істоти.

Природне право втілює вищусправедливість, і тому закони держави не повинні йому суперечити. Прихильники цієї теорії виділяють таке поняття, як позитивне право, до якого включаються закони, прийняті державою.

Найбільш видатні представники теорії - Руссо, Радищев, Монтеск'є, Локк, Гоббс, Гольбах та інші.

Теорія природного права знаходить своє відображенняв конституціях різних країн світу, в тому числі і в РФ. Так, в ст.17 зазначено, що основні права є невідчужуваними і кожному належать від народження, їх здійснення не повинно порушувати прав інших осіб.

В даний час немає протиставленняпозитивного і природного права, оскільки перше направлено на охорону основних прав людини, державне регулювання існуючих відносин в суспільстві.

Теорія природного права і суспільногодоговору тісно перегукуються між собою. Згідно договірної теорії, люди до виникнення держави були вільні, мали необмежені права. За трактату «Про громадянина» Гоббса, люди перебували в стані «війни всіх проти всіх», оскільки вони за своєю природою схильні шкодити один одному. У природному стані довго перебувати було неможливо, так як воно вело до взаємного винищування. Тому для свого захисту вони передали частину прав державі, уклавши суспільний договір. Державна влада на невід'ємні права не поширювалася, а позитивне право застосовувалося для забезпечення справедливості.

Крім невід'ємних прав особистості до природного права також відносять соціально-економічні (наприклад, свобода об'єднань в громадські спілки та політичні партії, права соціальних спільнот).

Існує 3 концепції джерел виникненняприродного права. Згідно з однією з них, воно з'явилося по божественному провидінню. Друга концепція природного права розглядає його як звички і інстинкти морського істот. Третя виділяє в якості джерела розум людини.

Природне право засноване на наступних постулатах:

  • людина має право на фізичне самозбереження;
  • для цього він спирається на свій здоровий глузд, який можливий тільки при збереженні гідності і честі;
  • як розумна істота, він трудиться і має право на результат цієї діяльності;
  • в зв'язку з тим, що люди однакові, ніхто з них не має більше прав;
  • людина, що домагається на певні права, повинен визнавати їх і за іншими особами;
  • для захисту природних прав необхідне державне регулювання.

Теорія природного права має великезначення, так як заперечує розшарування людей на класи, соціальна нерівність. Люди мають рівні права, які повинні захищатися законодавством. Будь-які зазіхання на них повинні переслідуватися кримінальним законом і органами державної влади.

Теорія природного права, крімконституційного закріплення, знайшла своє відображення в таких актах, як Декларація незалежності США 1776 р, Білль про права 1791 р, Декларація прав і свобод громадянина Франції 1789 р, а також у безлічі інших правових документах.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Методологія теорії держави і права та її
Свобода - це ... Свободи громадянина. право і
Теорія справедливості і соціальні права
Джерела римського права.
походження права
Теорії походження права
Теологічна теорія походження
Позитивна економічна теорія вивчає
Філософія права
Популярні пости
up