економічні закони

Існування світового господарства відбувається піддією основних закономірностей. Економічні закони, давно відкриті Д. Рікардо і А. Смітом, лежать в основі функціонування економічної системи. Закони абсолютної переваги і відносної переваги діють повсюдно. Перший говорить про те, що будь-якій країні економічно вигідніше (доцільніше) імпортувати ті товари, які приносять високі витрати, а експортувати ті товари, у яких витрати нижче. Закон відносної переваги каже, що різні країни виробляють одні й ті ж види товарів, але деякі з них мають певні переваги у виробництві цих товарів перед іншими країнами. Така перевага обумовлено кліматичними і географічними умовами, що склалися здавна традиціями і деякими іншими факторами. Таким чином, деяким країнам вигідніше купувати певну продукцію у тих країн, де її виробництво більш ефективне.

Економічні закони і категорії вивчають системугосподарсько-фінансової діяльності людей, а також принципи її організації. Методами економічної теорії є синтез і аналіз, дедукція та індукція, єдність логічного та історичного підходів, кількісний і якісний аналіз, а також системний підхід. Відволікання від несуттєвих властивостей і явищ системи, а концентрація на найбільш істотних є абстрагуванням. При аналізі відбувається розчленування досліджуваного об'єкта чи явища на складові його елементи і вивчення всіх їх окремо. Синтез є методом, зворотним аналізу, тому при його використанні відбувається з'єднання проаналізованих розчленованих елементів. Індукція - рух від одиничного до загального, а дедукція є рухом від загального до одиничного. Індукцію і дедукцію в процесі пізнання практично неможливо розділити. Основні економічні закони показують явища в розвитку і русі. Також вони пояснюють економічні процеси логічно. Більшість з них розвивається на основі поступальних кількісних змін. Вони можуть здійснюватися лише до певного рівня, який називають мірою кількісних змін. У тому випадку, коли кількісні зміни в подальшому стають неможливими, то передбачається зміна якісне. Системний підхід до економічної теорії передбачає, що будь-які економічні явища вивчаються за структурою і складом.

Економічним законом називають зв'язок, яка має справжню природу певного економічного процесу. Всі перераховані категорії дозволяють детально вивчати ці зв'язки і процеси.

Економічні закони - це що виникають міжекономічними процесами і явищами залежності, які висловлюють їх сутність. Їх найважливішим критерієм класифікації є тривалість дії. До загальних відносять ті з них, які діють в усі часи існування людського суспільства, на будь-яких стадіях його розвитку. До них відносять закони поділу, кооперації і зміни праці; зростання продуктивності праці. Існують і особливі економічні закони, що діють лише в певні епохи (в рамках певних способів виробництва).

Економічні закони:

  • попиту, пропозиції;
  • зростання додаткових витрат;
  • узвишшя потреб;
  • масштабу виробництва;
  • економії часу;
  • конкуренції;
  • взаємозв'язку витрат в сфері споживання та виробництва.

Економічні категорії, які є логічнимипоняттями, відображають в узагальненому вигляді найістотніші умови існуючої економічної життя. До таких категорій відносять саму працю, способи і предмети праці, продукт праці, споживчу вартість. Деякі прояви відносин між людьми виявляються в таких категоріях: ціна, гроші, прибуток, вартість. Кожен закон навколо себе групує певну кількість різних економічних категорій.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
джерела права
економічні витрати
Міжнародні економічні відносини і їх
Які економічні завдання вирішує
Економічні злочини, які
Роль держави в економічному житті
Сучасні економічні теорії в рамках
Основні економічні показники - критерії
Суть поняття техніко економічні
Популярні пости
up