Бухгалтерська звітність організації

Бухгалтерська звітність організації єдокументом уніфікованої форми, який в повній мірі розкриває фінансовий стан фірми, описує майно, їй належить, і відображає підсумки її діяльності за певний період. Варто відзначити, що всі дані, представлені в звіті, вважаються показниками взаємопов'язаними і взаємозалежними. Тобто, інформація є обгрунтованою, властивістю випадковості не володіє.

Отже, бухгалтерська звітність організаціїрозробляється періодично на основі головної книги, яка ведеться протягом звітного періоду. При цьому розглядається сальдо по кожному рахунку даної книги. Записи здійснюються або на бланках, обраних підприємством самостійно, або використовуються форми, рекомендовані і складені Міністерством Фінансів.

Згідно з чинним законодавством, будь-якабухгалтерська звітність організації повинна містити основні документи. До таких можна віднести баланс, звіт про прибутки і збитки, можливі додатки до звіту або балансу, пояснювальна записка при внесенні коректив і висновок аудиторської перевірки, що підтверджує правильність проведення розрахунків. При складанні балансу проводиться якийсь порівняльний аналіз даних попереднього періоду і звітного. Якщо ж ці показники з яких-небудь причин не відповідають, то виправдання таких розбіжностей має міститися в пояснювальній записці.

Як правило, звіти складаються щомісяця іпоквартально, але підсумковим вважається річний баланс. Проміжна звітність дозволяє своєчасно виявити і усунути виникаючі проблеми і недоліки в роботі тих чи інших підрозділів, що в подальшому позбавить підприємство від серйозних проблем. Офіційним терміном розробки річного звіту є період з 1 січня до 31 грудня.

Бухгалтерська звітність ІП може вестися двомаспособами: звичайним або за спрощеною формою. Причому керівник має право вибрати конкретну схему роботи бухгалтера на власний розсуд. Крім того, якщо спочатку застосовувалася спрощена форма, а потім з'явилася необхідність перейти до складної, то індивідуальний підприємець має право здійснити такий перехід в наступному звітному періоді. Звичайно, дана процедура повинна відбуватися з повним дотриманням вимог, що пред'являються чинним законодавством.

Коли складається бухгалтерська звітністьорганізації, фахівець повинен чітко пам'ятати основні принципи і строго їх дотримуватися. Наприклад, метод складання балансу закріплений в обліковій політиці підприємства. Крім того, всі дані, внесені в звітний документ, повинні бути підкріплені підставами, правдиві і своєчасні. Будь-яка операція повинна відображатися в балансі, а приховування інформації вважається незаконним. Важливою вимогою є необхідність повної відповідності вхідних даних з підсумковими показниками минулого періоду. Поправки можуть вноситися тільки з додатком пояснювальної записки.

Крім того, кожне підприємство повинно проводитиаудит бухгалтерської звітності організації, тобто здійснювати перевірку коректності та обґрунтованості кожного запису на рахунках, а також правильність розрахунків основних показників. Дана перевірка може здійснюватися спеціальним підрозділом або уповноваженою особою, а в деяких випадках підприємство вважає за доцільне вдатися до допомоги спеціалізованої фірми. Якщо за результатами аудиторської перевірки були виявлені помилки і недоліки, то звітність повертається бухгалтеру для внесення відповідних коректив.

Спеціаліст зобов'язаний розробляти звіт тільки внаціональній валюті та на мові нашої держави. Чинне законодавство виділяє групу господарюючих суб'єктів, обов'язком яких є публікація звіту в офіційних друкованих виданнях. Бухгалтерська звітність організації повинна бути надрукована і опублікована не пізніше червня місяця майбутнього періоду.

</ P>
сподобалося:
0
Схожі статті
Фінансова звітність підприємств
Управлінська звітність: основи її
Бухгалтерська звітність підприємства.
Бухгалтерська звітність організації (ПБО
консолідована звітність
Загальна система оподаткування і її
В яких випадках складаються бухгалтерська
Бухгалтерська звітність - інструмент
статистична звітність
Популярні пости
up